เฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง

  • Print

 แผนที่ สถาณการณ์พื้นที่การระบาด โรคใบด่างมันสำปะหลัง

 

  

เชิญชวนเพื่อนสมาชิก หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ

 ดาวน์ไฟล์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "โรคใบด่างมันสำปะหลัง"

 เตือนภัยพี่น้องเกษตรกรให้สำรวจตรวจแปลง

หากพบต้นที่เป็นโรคให้รีบแจ้งเกษตรตำบล เกษรอำเภอ หน่วยงานกรมวิชาการด่วน

 เพื่อป้องกันและรักษาผลผลิตทางกาเกษตร ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

 ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตร์โรคใบด่าง .AI ขนาดไฟล์ 60 X 90 cm. >>>>>>

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ดาวน์โหลดไฟล์โบชัวร์โรคใบด่างหน้า 1 .AI  >>>>>>

 ดาวน์โหลดไฟล์โบชัวร์โรคใบด่างหน้า 2 .AI  >>>>>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายไวนิลใบด่าง .AI ขนาดไฟล์  75 X 200 cm. >>>>>>

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เชิญชวนเพื่อนสมาชิก หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ

ดาวน์ไฟล์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "โรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง"

เตือนภัยพี่น้องเกษตรกรให้ป้องกันและรับมือ

เพื่อป้องกันและรักษาผลผลิตทางกาเกษตร ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตร์แช่ท่อนพันธู์ .AI ขนาดไฟล์ 60 X 90 cm. >>>>>>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายไวนิลแช่ท่อนพันธุ์ .AI ขนาดไฟล์ 1 X 2.5 m. >>>>>>