Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ประชาสัมพันธ์ โครงการชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต็อกมันสำปะหลัง

 

 

เรียน ท่านสมาชิก

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง โดย อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม) เป็นประธานที่ประชุม

สรุปมติที่ประชุม (เบื้องต้น) ดังนี้.-

ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์เข้าโครงการฯ
ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นความประสงค์กับธนาคารผู้ให้กู้ ภายในวันที่ 19 พ.ย. 64 และธนาคารกลั่นกรองส่งให้กรมภายในวันที่ 26 พ.ย. 64
คณะอนุฯ จะพิจารณาจัดสรรวงเงินภายในวันที่ 30 พ.ย. 64

ตั๋วหรือสัญญาเงินกู้ที่นำเข้าโครงการได้ ดังนี้
1. ออกหรือเบิกเงินกู้ก่อน 1 ธค.64 และต้องมีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 30 มค.65 เป็นต้นไป
2. ออกหรือเบิกเงินกู้ระหว่าง 1 ธค.64 - 30 เมย.65 และมีระยะเวลาครบกำหนดชำระคืน 60-180 วัน

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ได้แก่ ลานมัน โรงแป้ง โรงงานเอทานอล โดยมีเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคล)
- มีใบทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (กรณีบุคคลธรรมดา)
- มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
* กรณีโรงงานเอทานอลต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานและได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราสามทับจากกรมสรรพสามิต

ระยะเวลาการรับซื้อมันสำปะหลัง/มันเส้น ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65
โรงแป้งโมดิฟายด์เข้าโครงการได้ ให้ใช้ราคาแป้งดิบในการคำนวณ โดยใช้ราคาที่กรมเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ ปี 63/64

ระยะเวลาเก็บสต๊อก 1 ธค.64 - 31 ตค.65
*หลักเกณฑ์การตรวจสต๊อกเหมือนเดิม (ครั้งที่ 1 สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค.64) และตรวจทุกเดือน

เก็บสต๊อกในรูปมันเส้น/แป้งมัน
กรณีโรงงานเอทานอลให้ตรวจสต๊อกมันเส้น

คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า กรมการค้าภายใน เตรียมเร่งออกประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ย ในการเก็บสต๊อกมันสาปะหลัง (โครงการใหม่) จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสาปะหลัง ปี 2564/65

2. ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

ทั้งนี้ เมื่อสมาคมฯ ได้รับประกาศทั้ง 2 ฉบับ แล้ว จะรีบดำเนินการแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ในระหว่างนี้ ขอให้ท่านได้จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติในปีที่ผ่านมา

ขอบคุณครับ


Powered by Allweb Technology.