Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

697689
วันนี้114
เมื่อวานนี้135
สัปดาห์นี้249
เดือนนี้1998
ทั้งหมด697689

ข่าวสมาคมฯ

ประกาศ กกร. ปี 2565... ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ กกร. ปี 2565 >>>>...  --อ่านต่อ--
ด่วน!!.ขอเชิญร่วมประชุม การจัดส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2564 ตามแบบ สก.3...            สืบเนื่องจาก ยังมีสมาชิกผู้ประกอบการจำนวนหลายราย ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และยังไม่ได้ดำเนินการยื่นแบบ สก.3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  (มีลิงค์ประชุมด้านล่าง >>>>>...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

“จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย นัดประชุมร่วม ถกแก้ปมราคาอาหา... “จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย รัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการ นัดประชุม 23 มี.ค.นี้ หาทางออกผลกระทบราคาอาหารสัตว์ ยึดหลักทุกฝ่ายอยู่ได้ หลังต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง ทั้งข้าวโพดและข้าวสาลี เตรียมเคลียร์ปมมาตรการ 3 ต่อ 1 จะเอายังไง ก่อนชงคณะกรรมการที่ดูแลไฟเขียว และเข้า ค...  --อ่านต่อ--
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย บอยคอต ลาประชุมผ่อนปรนมา...        นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สผ. 0352 / 2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งลาประชุมหารือเพื่อแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ถึง อธิบดีกรมการค้าภายใน ตามที่ กร...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62

เรื่อง  สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62

                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้

                    1. รับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ามันสำปะหลัง ปี 2561/62 มาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง  และแผนการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 จำนวน 5 โครงการ วงเงินรวม 183.324 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 

                    2. อนุมัติการดำเนินโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จำนวน  2 โครงการ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด  และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร) โดยชดเชยดอกเบี้ยในกรอบวงเงินงบประมาณ 82.65 ล้านบาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ  สำหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นให้ ธ.ก.ส. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลการดำเนินการจริง เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป 

                    3. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

                    สาระสำคัญของเรื่อง

                    1. กระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้า

มันสำปะหลัง ปี 2561/62 รวมทั้งมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรับทราบแผนการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 จำนวน 5 โครงการ วงเงินรวม  18.324 ล้านบาท และอนุมัติการดำเนินโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและวงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการปี 2561/62 จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 114 ล้านบาท ดังนี้  (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด วงเงินสินเชื่อ 1,150 ล้านบาท วงเงินที่ขอรับจัดสรร 69 ล้านบาท  และ (2)  โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท วงเงินที่ขอรับจัดสรร 45 ล้านบาท โดยภาระงบประมาณที่เกิดขึ้น  ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ มาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังและแนวทางการบริหารจัดการสินค้ามันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 รวม 8 โครงการ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังใน              การประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ด้วยแล้ว 

                    2. แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2561/62 ประกอบด้วย โครงการรวม 7 โครงการ   

  1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2561/62 (ธ.ก.ส.) 

  2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 (ธ.ก.ส.) 

  3) โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง  เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร10 ล้านบาท

  4) โครงการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 2 ล้านบาท 

   5) โครงการกำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 6.324 ล้านบาท

   6) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (มันเส้นสะอาด)  โครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่ไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณ

    7) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

     

        
Powered by Allweb Technology.