Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

697673
วันนี้98
เมื่อวานนี้135
สัปดาห์นี้233
เดือนนี้1982
ทั้งหมด697673

ข่าวสมาคมฯ

ประกาศ กกร. ปี 2565... ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ กกร. ปี 2565 >>>>...  --อ่านต่อ--
ด่วน!!.ขอเชิญร่วมประชุม การจัดส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2564 ตามแบบ สก.3...            สืบเนื่องจาก ยังมีสมาชิกผู้ประกอบการจำนวนหลายราย ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และยังไม่ได้ดำเนินการยื่นแบบ สก.3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  (มีลิงค์ประชุมด้านล่าง >>>>>...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

“จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย นัดประชุมร่วม ถกแก้ปมราคาอาหา... “จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย รัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการ นัดประชุม 23 มี.ค.นี้ หาทางออกผลกระทบราคาอาหารสัตว์ ยึดหลักทุกฝ่ายอยู่ได้ หลังต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง ทั้งข้าวโพดและข้าวสาลี เตรียมเคลียร์ปมมาตรการ 3 ต่อ 1 จะเอายังไง ก่อนชงคณะกรรมการที่ดูแลไฟเขียว และเข้า ค...  --อ่านต่อ--
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย บอยคอต ลาประชุมผ่อนปรนมา...        นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สผ. 0352 / 2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งลาประชุมหารือเพื่อแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ถึง อธิบดีกรมการค้าภายใน ตามที่ กร...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

อุบลโมเดล คว้ารางวัลเลิศรัฐภาคประชาชนมีส่วนร่วม

 

กรมวิชาการเกษตร ปลื้ม อุบลโมเดล เข้าตาคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ชี้โมเดลโดดเด่นด้านความร่วมมือได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน สร้างเกษตรกรต้นแบบผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ 4 อำเภอจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมขยายผลต่อยอดพุ่งอีก 15 อำเภอ ชูเป็นโมเดลความร่วมมือภายใต้แนวคิดลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยันเป็นโมเดลต้นแบบใช้ได้ผลกับทุกพืช

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า มันสำปะหลังถือเป็นพืชพลังงานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นพืชทดแทนพลังงานที่โดดเด่นโดยนำหัวสดไปผลิตเอทานอล จึงทำให้มีความต้องการใช้วัตถุดิบหัวสดเพิ่มขึ้นอีก 6 ล้านตันต่อปีในการผลิตเอทานอล ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการมันสำปะหลังที่มีคุณภาพในปริมาณสูงเพื่อนำไปผลิตแป้งและผลิตเอทานอล แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังภายในประเทศ ประกอบกับเป็นพืชที่เกิดการระบาดของโรคได้ง่ายหากทำการเพาะปลูกแบบผิดหลักวิชาการ รวมทั้งมีเกษตรกรบางส่วนยังเข้าไม่ถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต จึงทำให้เกิดแนวคิดการทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมระหว่างกรมวิชาการเกษตร โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเอกชนโดยกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อว่า “การเสริมสร้างความรู้พัฒนาชาวไร่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการผลิตมันสำปะหลังยั่งยืน (อุบลโมเดล)

 

กรมวิชาการเกษตรได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่ การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตมันสำปะหลัง การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ การจัดการน้ำ และการจัดการศัตรูพืช นำไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อ.นาเยีย อ.สว่างวีระวงศ์ อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.วารินชำราบ ในขณะที่กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สถานที่ฝึกอบรม และเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรม กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การดำเนินการตามโครงการอุบลโมเดลได้อาศัยแนวคิด การทำงานเป็นทีม และการยอมรับ ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ร่วมกันทำงานตามภารกิจของตน ผลการดำเนินงานทำให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลง และได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตมันสำปะหลัง เมื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ผลดีกว่าวิธีเดิมจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแปลงต้นแบบ และเกษตรกรต้นแบบ (Smart farmer) เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

ปัจจุบันผลการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ รอบโรงงาน สามารถพัฒนาเกษตรกรให้เป็นต้นแบบการผลิตมันสำปะหลัง และขยายผลสู่เกษตรกรเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีก 15 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี รวมเกษตรกรอีกจำนวน 3,870 ราย ที่จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังแบบมีส่วนร่วม ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังมีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และภาคอุตสาหกรรม มีเกษตรกรต้นแบบ ที่สามารถเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือกันภายในกลุ่มเกษตรกร ที่สำคัญคือเกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้แนวคิด “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต”

“อุบลโมเดลเป็นโครงการต้นแบบที่สามารถนำแนวคิดในการทำงานไปใช้ได้กับทุกพืช เป็นโมเดลที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันคิดและร่วมกันทำโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ผลจากการดำเนินการนี้ทำให้กรมวิชาการเกษตรได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562 จากสำนักงาน ก.พ.ร.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิ-ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจของกรมวิชาการเกษตรที่จะมุ่งมั่นต่อยอดให้เกิดโครงการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีอุบลโมเดลเป็นต้นแบบการดำเนินงานต่อไป”อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

     

        
Powered by Allweb Technology.