Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2559

 

สถิติการส่งออก ปี 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม   530,585  -  272,451  61,834  1,953
กุมภาพันธ์    683,778  96  361,326  70,001  2,783
มีนาคม  619,409  -  370,650  94,011  3,998
เมษายน  609,706  4,633  256,361  76,140  2,539
พฤษภาคม  601,850  753  222,121  79,437  3,474
มิถุนายน  428,633  488  172,852  84,138  3,622
กรกฎาคม  303,675  361  161,974  77,666  2,777
สิงหาคม  451,278  396  250,987  85,871  2,304
กันยายน  413,379  4,598  260,089  82,353  2,340
ตุลาคม  534,659  98  323,230  75,622  3,231
พฤศจิกายน  771,710  -  311,952  86,384  3,189
ธันวาคม  456,249  42  311,993  73,662  3,215

รวม

 6,404,911

 11,465  3,275,986  947,121

 35,425

 

 

สถิติการส่งออก ปี 2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม  892,798  260,418  70,178  1,440 
กุมภาพันธ์   730,167  7,000  277,927  68,747  2,427 
มีนาคม 885,629  61   335,344  85,804  3,506 
เมษายน 688,582  5,602  236,234  73,792  2,759 
พฤษภาคม 817,724  200  284,819  82,097  3,199 
มิถุนายน 632,791  5,180  234,236  76,624  2,853 
กรกฎาคม 512,355  162,805  78,013  2,336 
สิงหาคม 399,968  10,361  193,246  65,539  2,111 
กันยายน 373,523  95  191,950  75,857  2,614 
ตุลาคม 467,919  590  218,417  78,436  2,507 
พฤศจิกายน 396,607  41  260,427  81,327  2,186 
ธันวาคม 626,828  3,631  267,617  68,560  1,720 

รวม

7,424,891 

32,761 

2,923,440 

904,974 

29,658 


 
สถิติการส่งออก ปี 2556                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                   [หน่วย : ตัน]

เดือน
มันเส้น
มันอัดเม็ด
แป้งดิบ
แป้งแปรรูป
สาคู
มกราคม  489,618  29,382  198,338  76,690  1,634 
กุมภาพันธ์   633,047  6,980  174,456  72,642  1,338 
มีนาคม 565,834  13,664  223,575  79,135  2,667 
เมษายน 440,855  9,310  160,285  68,923 1,836 
พฤษภาคม 326,389  6,080  173,900  82,806  2,894 
มิถุนายน 144,288  125,966  76,087  2,263 
กรกฎาคม 250,078  500  175,982  73,894  2,295 
สิงหาคม 340,362  730  206,819  76,410  2,441 
กันยายน 251,642  7,464  227,510  71,657  2,504 
ตุลาคม 427,648  1,000  261,008  78,067  2,339 
พฤศจิกายน 602,891  688  263,997  76,364  2,306 
ธันวาคม 806,496  728  253,653  70,072  1,788 

รวม

5,279,088

76,538

2,445,489

902,747

26,305สถิติการส่งออก ปี 2555                                                                                                         
                                                                                                                                            [หน่วย : ตัน]

เดือน
มันเส้น
มันอัดเม็ด
แป้งดิบ
แป้งแปรรูป
สาคู
มกราคม  383,702 1,260 142,788 57,482 1,257
กุมภาพันธ์    530,349  160  161,191  56,162  2,141
มีนาคม 327,930  837 202,897  73,455  2,278 
เมษายน 456,837  680  154,764  62,953  1,736 
พฤษภาคม 394,251  380  227,992  75,790  2,359 
มิถุนายน 171,660  3,401   183,700 68.105  2,309 
กรกฎาคม 316,612  6,356  188,629  75,199  2,772 
สิงหาคม 604,771  895  212,343  66,231  2,067 
กันยายน 200,745  18,335  164,440  79,876  1,917 
ตุลาคม 358,253  36,193  253,795  89,649  1,549 
พฤศจิกายน 452,102  377  202,033  78,425  1,728 
ธันวาคม 561,967  4,316  141,004  62,078  1,428 
รวม 4,759,179  73,190  2,235,576 845,405 23,541 

 

สถิติการส่งออกปี 2554                                                                               
                                                                                                                                                                                                                     [หน่วย : ตัน]

เดือน
มันเส้น
มันอัดเม็ด
แป้งดิบ
แป้งแปรรูป
สาคู
มกราคม  380,008              731      109,233 62,427 2,064
กุมภาพันธ์       370,102 814  147,069 69,475 1,797
มีนาคม 434,582 715 168,163 76,428 8,427
เมษายน 166,942 4,180 125,681 70,432 2,769
พฤษภาคม  290,497  6,390  110,514  66,531  2,233
มิถุนายน  169,412  1,700  107,462  71,648  2,384
กรกฎาคม  232,637  995  150,787  60,258  2,139
สิงหาคม 374,600 1,436 193,022 65,739  2,092
กันยายน 222,664 594 189,378 62,272 1,734
ตุลาคม 221,626 2,500 214,539   61,136 1,239
พฤศจิกายน 238,393 7,850 207,845 68,125 1,996
ธันวาคม 593,441 6,800 164,452 58,773 2,019
รวม 3,694,904 34,705 1,888,147 793,244 30,893

   ที่มา :   กรมศุลกากร, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  รวบรวมข้อมูลโดย :  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

             

 

รายงานการส่งออก

ดาวน์โหลด [ก.ย. 2557] >>>    ดาวน์โหลด [ธ.ค. 2556] >>>      ดาวน์โหลด [ธ.ค. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [ส.ค. 2557] >>>    ดาวน์โหลด [พ.ย. 2556] >>>      ดาวน์โหลด [พ.ย. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [ก.ค. 2557] >>>    ดาวน์โหลด [ต.ค. 2556] >>>      ดาวน์โหลด [ต.ค. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [มิ.ย. 2557] >>>    ดาวน์โหลด [ก.ย. 2556] >>>      ดาวน์โหลด [ก.ย. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [พ.ค. 2557] >>>    ดาวน์โหลด [ส.ค. 2556] >>>      ดาวน์โหลด [ส.ค. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [เม.ย. 2557] >>>   ดาวน์โหลด [ก.ค. 2556] >>>      ดาวน์โหลด [ก.ค. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [มี.ค. 2557] >>>    ดาวน์โหลด [มิ.ย. 2556] >>>      ดาวน์โหลด [มิ.ย. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [ก.พ. 2557] >>>    ดาวน์โหลด [พ.ค. 2556] >>>      ดาวน์โหลด [พ.ค. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [ม.ค. 2557] >>>    ดาวน์โหลด [เม.ย.2556] >>>      ดาวน์โหลด [เม.ย.2555] >>>
                                          ดาวน์โหลด [มี.ค. 2556] >>>      ดาวน์โหลด [มี.ค. 2555] >>>
                                          ดาวน์โหลด [ก.พ. 2556] >>>      ดาวน์โหลด [ก.พ. 2555] >>>
                                          ดาวน์โหลด [ม.ค. 2556] >>>      ดาวน์โหลด [ม.ค. 2555] >>>
                                             

สถิติการส่งออก

 

สถิติการส่งออก ปี 2557                                                                                                   
                                                                                                                                               [หน่วย : ตัน]

 

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม   836,969  605 224,984  71,943  2.053 
กุมภาพันธ์    981,812 400  276,377  67,967  2,321 
มีนาคม  672,804 6,767  268,060  76,548  2,813 
เมษายน  388,516 83  189,161  89,085  2,099 
พฤษภาคม  409,370 542  171,600  79,451  3,150 
มิถุนายน  525,171 521  190.234  72,342  2,645 
กรกฎาคม  491,643 542  249,333  81,631  2,755 
สิงหาคม  586,360 41  286,086  79,052  1,833 
กันยายน  401,990  601 320,829  87,266  1,815 
ตุลาคม  418,494 41  326,106  89,934  2,886 
พฤศจิกายน  580,545 6,103  237,381  77,099  1,961 
ธันวาคม  636,964 63  271,789  74,873  1,730 

รวม

 6,930,638

16,309 

3,011,940 

947,191 

28,061 


 
สถิติการส่งออก ปี 2556                                                                                                   
                                                                                                                                               [หน่วย : ตัน]

เดือน
มันเส้น
มันอัดเม็ด
แป้งดิบ
แป้งแปรรูป
สาคู
มกราคม  489,618  29,382  198,338  76,690  1,634 
กุมภาพันธ์   633,047  6,980  174,456  72,642  1,338 
มีนาคม 565,834  13,664  223,575  79,135  2,667 
เมษายน 440,855  9,310  160,285  68,923 1,836 
พฤษภาคม 326,389  6,080  173,900  82,806  2,894 
มิถุนายน 144,288  125,966  76,087  2,263 
กรกฎาคม 250,078  500  175,982  73,894  2,295 
สิงหาคม 340,362  730  206,819  76,410  2,441 
กันยายน 251,642  7,464  227,510  71,657  2,504 
ตุลาคม 427,648  1,000  261,008  78,067  2,339 
พฤศจิกายน 602,891  688  263,997  76,364  2,306 
ธันวาคม 806,496  728  253,653  70,072  1,788 
รวม 5,279,088 76,538 2,445,489

902,747

26,305
สถิติการส่งออก ปี 2555                                                                                                         
                                                                                                                                                [หน่วย : ตัน]

เดือน
มันเส้น
มันอัดเม็ด
แป้งดิบ
แป้งแปรรูป
สาคู
มกราคม  383,702 1,260 142,788 57,482 1,257
กุมภาพันธ์    530,349  160  161,191  56,162  2,141
มีนาคม 327,930  837 202,897  73,455  2,278 
เมษายน 456,837  680  154,764  62,953  1,736 
พฤษภาคม 394,251  380  227,992  75,790  2,359 
มิถุนายน 171,660  3,401   183,700 68.105  2,309 
กรกฎาคม 316,612  6,356  188,629  75,199  2,772 
สิงหาคม 604,771  895  212,343  66,231  2,067 
กันยายน 200,745  18,335  164,440  79,876  1,917 
ตุลาคม 358,253  36,193  253,795  89,649  1,549 
พฤศจิกายน 452,102  377  202,033  78,425  1,728 
ธันวาคม 561,967  4,316  141,004  62,078  1,428 
รวม 4,759,179  73,190  2,235,576 845,405 23,541 

 

สถิติการส่งออก ปี 2554                                                                                                          
                                                                                                                                                [หน่วย : ตัน]

เดือน
มันเส้น
มันอัดเม็ด
แป้งดิบ
แป้งแปรรูป
สาคู
มกราคม  380,008              731      109,233 62,427 2,064
กุมภาพันธ์       370,102 814  147,069 69,475 1,797
มีนาคม 434,582 715 168,163 76,428 8,427
เมษายน 166,942 4,180 125,681 70,432 2,769
พฤษภาคม  290,497  6,390  110,514  66,531  2,233
มิถุนายน  169,412  1,700  107,462  71,648  2,384
กรกฎาคม  232,637  995  150,787  60,258  2,139
สิงหาคม 374,600 1,436 193,022 65,739  2,092
กันยายน 222,664 594 189,378 62,272 1,734
ตุลาคม 221,626 2,500 214,539   61,136 1,239
พฤศจิกายน 238,393 7,850 207,845 68,125 1,996
ธันวาคม 593,441 6,800 164,452 58,773 2,019
รวม 3,694,904 34,705 1,888,147 793,244 30,893

   ที่มา :   กรมศุลกากร, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
    รวบรวมข้อมูลโดย :  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

             

 


Powered by Allweb Technology.